ท่องเที่ยว ทั่วไทย สถานที่ท่องเที่ยว 76 จังหวัด ข้อมูลท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติ เที่ยววัด
++ ทัวร์ยุโรป เวียนนา บูดาเปส ปร๊าก 7 วัน 4 คืน ++ [ ราคาสินค้า 65900 ]
เวียนนา บูดาเปส ปร๊าก
7 วัน 4 คืนราคา
65,900 บาท
สายการบิน Austrian Airlines (OS)
เที่ยวชม เมืองเวียนนา และชม วิหารเซนต์สเตฟาน ซึ่งตั้งอยู่โดดเด่นเป็นสง่า เป็นสัญลักษณ์ตั้งอยู่ใจกลางกรุงเวียนนา นครหลวงของออสเตรีย เริ่มต้นจากเข้าสู่ ถนนวงแหวน The Ring strasse ผ่าน
ชม โรงละครโอเปร่า (Opera House) พิพิธภัณฑ์ศิลปะและประวัติศาสตร์, อาคารรัฐสภา, ศาลาว่าการ, โรงละครแห่งชาติ, มหาวิทยาลัยเวียนนา ที่สอนภาษาเยอรมันอันเก่าแก่แห่งหนึ่งของยุโรป, โบสถ์
ประจำเมือง, ศาลสูง และแวะเดินเล่นใน สวนสาธารณะสตัดปาร์ค ซึ่งเป็นที่ตั้งของ อนุสาวรีย์โยฮันสเตร้าส์ เจ้าของบทเพลงอมตะ “By The Beautiful Blue Danube” จากนั้นนำท่านเข้าชม พระราช
วังเชินบรุนน์ พระราชวังฤดูร้อนอันยิ่งใหญ่ของราชวงศ์ฮัปสบวร์ก ที่มีความสวยงามและยิ่งใหญ่ไม่แพ้พระราชวังใดในยุโรป ถูกสร้างขึ้นในปลายศตวรรษที่ 17 โดยพระประสงค์ของ พระนางมาเรียเทเรซ่า
จักรพรรดินีแห่งออสเตรีย ที่ตั้งพระทัยว่าจะสร้างพระราชวังแห่งนี้ ให้มีความงดงามไม่แพ้พระราชวังแวร์ซายส์ของฝรั่งเศส จนสมควรแก่เวลาแล้วนำท่านเดินทางกลับผ่านชมพระราชวังแบร์วาแดร์
Belvedere Palace พระราชวังฤดูร้อนอันสวยงามแห่งเจ้าชายยูจีน
เดินทางสู่ กรุงบูดาเปสต์ เมืองหลวงแสนสวยที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำดานูบที่โด่งดัง เจ้าของฉายา ปารีสแห่งยุโรปตะวันออก นำท่านเที่ยวชมเมืองปูดาเปส เยี่ยมชมมหาวิหาร The Mathias
Church อันเก่แก่ประจำเมืองปูดาเปส, ชมป้อมปราการ Fisherman’s Bastion ที่ปกป้องรักษาเมืองมาแต่โบราณ, ชมอาคารรัฐสภา House of Parliament, และถ่ายรูปกับอนุเสาวรีย์ผู้กล้า
หาญที่ Heroes Square จัตุรัสวีรบุรุษแห่งฮังการี ที่ระลึกครบรอบ 1,000 ปีของประวัติศาสตร์ของชนชาติฮังการีบนยอดคือทูตสวรรค์ในนิมิตรของกษัตริย์สตีเฟน คริสต์ ศาสนิกชนพระองค์แรก
ของ ฮังการี บริเวณจัตุรัสตกแต่งด้วยประติมากรรมรูปของกษัตริย์ราช วงศ์ต่างๆ ของฮังการี
เดินทางสู่กรุงปร๊ากเมืองแห่งปราสาทร้อยยอด นำท่านเข้าชมปราสาทแห่งกรุงปร๊าก สร้างขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่ 11 ด้วยศิลปะแบบกอธิค ในปัจจุบันได้ใช้เป็นที่พำนักของประธานาธิบดีสาธารณรัฐเชค ชมความใหญ่โตโออ่าของตัวปราสาท และ ชม วิหารเซนต์ ไวตุส (St. Vitus Cathedral) ที่เด่นเป็นสง่า ตั้งอยู่ในเขตโกลเด้นเลน ซึ่งเคยใช้เป็นที่พำนักของช่างฝีมือในยุคสมัยก่อนเพื่อเล่น แร่แปรธาตุต่างๆ ให้เป็นทองคำ จากนั้นนำท่านเดินสู่สะพานชาร์ล (Charles Bridge) สะพานเก่าแก่สัญลักษณ์ของเมือง สร้างด้วยหินขนาดใหญ่ ประดับด้วยรูปปั้นของนักบุญถึง 30 องค์ ชาวคริสต์เชื่อว่า หากเดินผ่านสะพานแห่งนี้ ต้องขอพรจากนักบุญจอหน์แห่งเนโปมุข (John Nepomuk) กรุงปร๊ากในยุคกลาง เคยเป็นเมืองหลวงของจักรวรรด์โรมันอันศักดิ์สิทธิ์ริมฝั่งแม่น้ำวัลตวา นำท่านชมสถาปัตยกรรมที่งดงาม อาทิเช่น โรงละครแห่งชาติ เขตที่พักอันสวยงามที่ตั้งอยู่สองริมฝั่งแม่น้ำย่าน Old Town Square และ Wencels Square มีเวลาให้ท่านได้เดินเล่นและชมเมืองในย่านเขตเมืองเก่าของกรุงปร๊าก, พิพิธภัณฑ์, หอคอยดินปืนที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีเยี่ยม สู่จตุรัสใจกลางเมืองอันเป็นที่ตั้งของวิหารตินส์ ให้ท่านได้เลือกซื้อ เครื่องแก้วโบฮีเมีย“โมเซอร์” ที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก นำท่านชมนาฬิกาโบราณ


 โดย..คุณYip   [ 3/11/2553  14:43:49 ]  E-mail : yip@yipholidays.com  โทร : 0-2640-1640
ข้อความใหม่
ชื่อ :   ** จำเป็น **
E-mail :  
โทรศัพท์ :  
กรอกตัวอักษรตามเลขที่เห็นเช่น "ศูนย์" (6) :   ** จำเป็น หากกรอกไม่ถูกต้องระบบจะเด้งกลับมาหน้าเดิม **
รายละเอียด :   ** จำเป็น **
**ในช่องกรอกรายละเอียดท่านสามารถกดปุ่ม Enter ได้เมื่อต้องการขึ้นบันทัดใหม่**


 

Copyright © 2004 Toursabuy.com - Reproduction without permission prohibited. Web Designer and Web Programmer Contact to webmaster