ท่องเที่ยว ทั่วไทย สถานที่ท่องเที่ยว 76 จังหวัด ข้อมูลท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติ เที่ยววัด
++ ทัวร์กวางเจา มรดกโลก จางเจียเจี้ย..ตามรอย อวตาร 5 วัน 4 คืน กับ ++ทราเวิล ยู 02-667-0139++ ++ [ ราคาสินค้า ไม่ระบุ ]


ทัวร์กวางเจา มรดกโลก จางเจียเจี้ย..ตามรอย อวตาร 5 วัน 4 คืน กับ ++ทราเวิล ยู 02-667-0139++

Trip name : กวางเจา มรดกโลก จางเจียเจี้ย..ตามรอย อวตาร
สายการบิน : China Southern
เมือง / ประเทศ : ZHANGJIAJIE / CHINA
วันเดินทาง : 10-14,24-28NOV,08-12,22-26DEC
ราคา : 24900
วันเดินทาง : 28DEC-02JAN
ราคา : 25900

แรก : กรุงเทพฯ – กวางเจา - จางเจียเจี้ย
คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ขาออก ประตู 9 เคาน์เตอร์ U สายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คอินให้กับท่าน
…. เหินฟ้าสู่ เมืองกวางเจา โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES เที่ยวบินที่ (CZ358 /11:55-15:30) ถึงสนามบินไป่หวิน เมืองกวางเจา เมืองหลวงของมณฑลกวางตุ้ง ซึ่งเป็นเมืองใหญ่ที่เติบโตอย่างรวดเร็วจากธุรกิจการค้า นอกจากนี้ยังมีอาหารและภาษาที่เป็นเอกลักษณ์ของมณฑลนี้ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และ ด่านศุลกากรแล้ว


ค่ำ ทานอาหารคํ่า
หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เมืองจางเจียเจี้ย โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES เที่ยวบินที่
( CZ3381 /20:05-21:35) เมืองจางเจียเจี้ย ซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลหูหนาน (Hunan) ตอนกลางค่อนมาทางใต้ของประเทศจีน เป็นพื้นที่ที่มีลักษณะพิเศษและมีทัศนียภาพที่งดงาม คลอบคลุมพื้นที่มากกว่า 264 ตารางกิโลเมตร และ 97.7% ของพื้นที่เป็นป่าไม้ นำท่านเช็คอินเข้าโรงแรม
จางเจียเจี้ย พักที่ : JINTIAN INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเท่าสอง : จางเจียเจี้ย –เขาเทียนจื่อซาน–ลิฟท์แก้วไป่หลง-สวนสาธารณะจอมพลเฮ่อหลง
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านเดินทางขึ้น เขาเทียนจื่อซาน (เขาจักรพรรดิ์) ซึ่งอยู่ใน เขตอุทยานเอี๋ยนเจียเจี้ย ด้วยลิฟท์แก้วไป่หลง แห่งแรกของเอเชียสูง 326 เมตร (ลงด้วยกระเช้า) พร้อมกับชมทิวทัศน์อันสวยงามที่สุดแสนประทับใจมิรู้ลืม ท่านจะได้ตื่นตาตื่นใจกับยอดเขาสูงสุดวัดได้ถึง 1,250 เมตร ทั้งทางด้านทิศตะวันออก ทิศใต้และทิศตะวันตกของเขาเทียนจื่อซานนั้นเต็มไปด้วยชะง่อนผาอันสูงชัน ลำห้วยลึก และป่าหิน หินยักษ์ในรูปลักษณะต่าง ๆ ยืนตระหง่านค้ำฟ้า เสมือนหนึ่งรี้พลมากมายกำลังเคลื่อนทัพใกล้เข้ามาอย่างรวดเร็ว ต่อจากนั้นนำท่านไปยัง เทียนเสี้ยตี้อี้เฉียว ( สะพานใต้ฟ้าอันดับ 1 ) ซึ่งมีทัศนียภาพที่สวยงามรายล้อมด้วยหมู่ขุนเขา ซึ่งภาพยตร์ชื่อดัง อวตาร ได้นำมาเป็นฉากในการถ่ายทำ ท่านจะได้เพลิดเพลินกับทิวทัศน์ อันสวยงามแสนประทับใจ มิรู้ลืม ยากที่จะหาคำบรรยายมาพรรณาได้ แล้วนำท่านลงเขาด้วยกระเช้าลอยฟ้า
บ่าย รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านเที่ยวชมทิวทัศน์อันสวยงามของ สวนจอมพลเฮ่อหลง ได้รับการจัดตั้งขึ้นเมื่อ ปี ค.ศ. 1986 เพื่อเป็นเกียรติแก่ นายพลเฮ่อหลง แห่งพรรคคอมมิวนิสต์ ซึ่งเป็นชาวสี่เจีย และมีถิ่นกำเนิด อยู่ในบริเวณนี้ จากจุดชมวิวบนยอดเขา สวนสาธารณะแห่งนี้ ท่านสามารถ มองเห็นยอดเขาและหินแปลกนับไม่ถ้วน อาทิเช่น ซีไห่ เทียนไถ เว่อหลง ซอซีอู้ โดยปกคลุมไปด้วยเมฆหมอก และพฤกษานาๆพันธุ์ มีรูปร่างต่างๆ ตามจินตนาการ เช่น พู่กันจักรพรรดิ สวนสวรรค์ สะพานอมตะและในบางครั้ง ภาพที่ปรากฏจะเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลอีกด้วย ทำให้นักทัศนาจรเกิดความรู้สึกว่าตัวเองกำลังเดินเข้าสู่แดนสวรรค์ อีกทั้งยังมี ลานแสดงดนตรีพื้นเมือง อนุสาวรีย์ท่านเฮ่อหลง มาจัดแสดงไว้ด้วย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
จางเจียเจี้ย พักที่ : JINTIAN INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเท่าสาม : อุทยานจางเจียเจี้ย –ลำธารจินเปียนซี-รถไฟเล็กชมระเบียงภาพเขียน 10 ลี้
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ อุทยานจางเจียเจี้ย ซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลหูหนาน ตอนกลางค่อนมาทางใต้ของประเทศจีน เป็นพื้นที่ที่มีลักษณะพิเศษและมีทัศนียภาพที่งดงาม คลอบคลุมพื้นที่มากกว่า 264 ตารางกิโลเมตร และ 97.7% ของพื้นที่เป็นป่าไม้ จางเจียเจี้ยได้ถูกประกาศให้เป็นเขตอนุรักษ์วนอุทยานแห่งชาติในปีค.ศ. 1982 ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ วนอุทยานแห่งชาติ หุบเขาซูยี่ และภูเขาเทียนจื่อ ความโดดเด่นของสถานที่แห่งนี้ คือ ยอดเขาและเสาหินทรายที่ตั้งตระหง่านกว่า 3,000 ยอด และสูงกว่า 200 เมตร นอกจากนี้ยังมีช่องแคบ ลำธาร สระน้ำ และน้ำตกมากมาย รวมทั้งมีถ้ำกว่า 40 ถ้ำ และสามารถมองเห็นยอดเขาและหินแปลกนับไม่ถ้วน เช่น หินคู่รัก ซึ่งทำให้สถานที่แห่งนี้ มีภูมิทัศน์ที่งดงามจนได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกปี 1992 จากองค์การ UNESCO
บ่าย รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ชมความงามของ ลำธารจินเปียนซี ( ลำธารแส้ทอง ) เป็นลำธารที่ไหลวนตามช่องเขาและชะง่อนผา ระยะทางยาวประมาณ 5,700 เมตร น้ำในลำธารมีสีเขียวใสปราศจากมลภาวะ สองฝากฝั่งจะมีหินแปลกประหลาดตั้งตระหง่านเรียงรายกันอยู่เป็นจำนวนมาก อีกทั้งยังมีต้นไม้ประดับประดาอยู่ เสมือนกำลังท่องเที่ยวอยู่ในวิมานแห่งเทพนิยาย จากนั้นนำท่านนั่ง รถไฟฟ้าเล็ก(รวมค่ารถไฟแล้ว) ชม ระเบียงภาพเขียน 10 ลี้ (Shili Gallery) คือช่องเขาแคบๆ ด้านล่างของเทียนจื่อซาน ที่ถูกบีบด้วยภูเขาและแท่งหินขนาดใหญ่ประมาณ 200 แท่ง เรียงรายเป็นแนวทิวเขาที่ประกอบด้วยยอดเขารูปร่างแปลกตาเรียงรายกัน โดยมีลำธารเล็กๆ ไหลผ่านตามแนวทิวเขาก่อให้เกิดเป็นภาพที่สวยงามราวกับภาพเขียน
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
จางเจียเจี้ย พักที่ : JINTIAN INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเท่าสี่ : ล่องเรือชมทะเลสาปเป่าฟงหู –ถ้ำหวงหลงตัง-ช่องแคบไป่จิงซา -กวางเจา
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่าน ล่องเรือชม ทะเลสาบเป่าฟงหู ซึ่งเป็นทะเลสาบบนเขาสูงที่หาได้ยาก เนื้อที่ผิวน้ำรวม 30 เฮกดาร์ น้ำลึก ถึง 72 เมตร มีความยาวถึง 2.5 กิโลเมตร ล้อมด้วยยอดเขา ชมวิวทิวทัศน์อันสวยงาม นำท่านสู่ ถ้ำหวงหลงตัง หรือ ถ้ำวังมังกรเหลือง ถ้ำแห่งนี้มีความสูง 160 เมตร มีความลึก 1.5 กิโลเมตร ถ้ำแบ่งออกเป็น 4 ชั้น ภายในถ้ำมีอ่างเก็บน้ำ 1 แห่ง ลำธารใต้ดิน 2 สาย บึง 4 บึง ห้องโถง 13 ห้อง และระเบียงเดินเที่ยว 90 กว่าแห่ง นำท่านล่องเรือไปตามธารน้ำใต้ดิน ชมถ้ำวังมังกร ชมช่องแคบไป่จิงซา ชมวังแก้วผลึก วังซือหงอคง ชมประตูแห่งความสุข ชมประตูอายุยืน ฯลฯ ท่านจะตื่นตาตื่นใจกับหินงอกหินย้อนที่มีรูปร่างแปลกๆ งดงามตระการตามากมาย เช่น หินดาบทอง หินหอกเงิน หินเครื่องดนตรีจีน ชมน้ำตกเทวดาสวรรค์
บ่าย รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารให้ท่านช้อปปิ้ง ร้านที่ระลึกสินค้า OTOP
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ นำท่านเดินทางสู่สนามบินจางเจียเจี้ยเพื่อเดินทางไป เมืองกวางเจา โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES เที่ยวบินที่ (CZ 3382 / 22:25-23:55)

ถึงเมืองกวางเจา นำท่านเช็คอินเข้าโรงแรม

กวางเจา พักที่ : HUA DU HOTEL หรือเทียบเท่าห้า : กวางเจา-สวนห้าแพะ-เจดีย์ลิ่วหยง-ช้อปปิ้งถนนปักกิ่ง-กรุงเทพฯ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านชม อนุสาวรีย์ห้าแพะ สัญลักษณ์ของเมืองกวางเจา สมัยโบราณ เมืองกวางเจาขาดแคลนแร้นแค้น เทวดาจึงเห็นใจ จึงได้ส่งแพะห้าตัว มาช่วย โดยได้นำพืชพันธุ์มาว่าน ปลูกในกวางเจา ต่อมาเมืองกวางเจาจึงอุดมสมบูรณ์เพาะปลูกอะไรก็ขึ้น จึงทำให้ชาวเมืองกวางเจาซาบซึ้งในบุญคุณ จึงตั้งอนุสาวรีย์ห้าแพะขึ้นเพื่อรำลึกถึงท่าน.....จากนั้นชม เจดีย์ลิ่วหยง (หรือมีชื่อเรียกอีกอย่างว่าเจดีย์ดอกไม้ หรือเจดีย์กระดูก) ตั้งอยู่ที่ถนนลิ่วหยง ของเมืองกวางเจา มีอายุกว่า 1,450 ปีมาแล้ว มีความสูงถึง 57 เมตร ปัจจุบันถือเป็นสิ่งก่อสร้างโบราณที่มีความสูงที่สุดในกวางเจา....
บ่าย รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารมอบเวลาให้ท่านได้อิสระช็อปปิ้งที่ ถนนปักกิ่ง แหล่งรวบรวมสารพัดสินค้า ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อและต่อรองราคาสินค้าที่ท่านต้องการอย่างเต็มที่...จนได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ สนามบิน
.....เหิรฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ CHINA SOUTHERN AIRLINES เที่ยวบินที่ (CZ 361 / 19:45-21:30)
ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ................


กรุณาเตีรยมค่าทิปสำหรับมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และคนขับรถ 20CNY /วัน/ท่าน


โปรแกรมและตารางบินนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม แต่จะได้เที่ยวครบตามโปรแกรม


เอกสารฉบับนี้ยังไม่สมบูรณ์ ใช้อ้างอิงไม่ได้จนกว่าท่านจะได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดตามระยะเวลาที่กำหนดไว้


โปรแกรมเต็มๆ และภาพสวยๆเชิญที่
http://www.travelyouthailand.com/tour_detail.php?tour_type_code=grouptour&id=177

สนใจติดต่อสอบถามได้เลยค่ะ
บริษัท ทราเวิล ยู จำกัด (ททท. เลขที่ 11/4097)
โทรศัพท์: 02-667-0139
แฟ็กซ์: 02-667-0138
อีเมล์:travel@travelyouthailand.com

***ทัวร์ดีๆ ปี 53 ของ Travel You***

***ทัวร์สิงคโปร์ ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ***
http://www.travelyouthailand.com/tour_detail.php?tour_type_code=grouptour&id=356

***ทัวร์มาเก๊า เวเชี่ยน เซินเจิ้น ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์***
http://www.travelyouthailand.com/tour_detail.php?tour_type_code=grouptour&id=88

***ทัวร์มาเก๊า เวเชี่ยน ฮ่องกง***
http://www.travelyouthailand.com/tour_detail.php?tour_type_code=grouptour&id=294

***ทัวร์มาเก๊า The Venetian***
http://www.travelyouthailand.com/tour_detail.php?tour_type_code=grouptour&id=174

***ทัวร์มาเก๊า เซินเจิ้น จูไห่(ชมโชว์)***
http://www.travelyouthailand.com/tour_detail.php?tour_type_code=grouptour&id=91

***ทัวร์มาเก๊า เวเนเชี่ยน จูไห่ จงซาน พานหยู กวางเจา***
http://www.travelyouthailand.com/tour_detail.php?tour_type_code=grouptour&id=92

***ทัวร์มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น ซัวเถา***
http://www.travelyouthailand.com/tour_detail.php?tour_type_code=grouptour&id=233

***ทัวร์ฮานอย ฮาลอง ***
http://www.travelyouthailand.com/tour_detail.php?tour_type_code=grouptour&id=173

***ทัวร์บาหลี***
http://www.travelyouthailand.com/tour_detail.php?tour_type_code=grouptour&id=109

***ทัวร์ไต้หวัน ไทเป จิ่วเฟิ่น ฮัวเหลียน อุทยานไท่หลู่เก๋อ***
http://www.travelyouthailand.com/tour_detail.php?tour_type_code=grouptour&id=175

***ทัวร์มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น สวนสนุก OCT EAST***
http://www.travelyouthailand.com/tour_detail.php?tour_type_code=grouptour&id=345

MS 1 มาเลเซีย-สิงคโปร์ 6วัน 5คืน ปีนัง คาเมรอนไฮแลนด์ เก็นติ้งกัวลาลัมเปอร์ ยะโฮร์บารู สิงคโปร์ โดย FD/TR http://www.travelyouthailand.com/tour_detail.php?tour_type_code=grouptour&id=215

MS 2 มาเลเซีย-สิงคโปร์ 5วัน 4คืน ปีนัง- เก็นติ้ง ไฮแลนด์ -มะละกา – ยะโฮร์บารู- สิงคโปร์ โดย FD/TR http://www.travelyouthailand.com/tour_detail.php?tour_type_code=grouptour&id=285

MS 3 มาเลเซีย-สิงคโปร์ 4วัน 3คืน เก็นติ้ง กัวลา ปุตราจาย่า-มะละกา ยะโฮร์บารู สิงคโปร์ โดย FD/TR http://www.travelyouthailand.com/tour_detail.php?tour_type_code=grouptour&id=216

MS 4 มาเลเซีย 4วัน 3คืน คาเมรอน เก็นติ้ง กัวลา ปุตราจาย่า FD http://www.travelyouthailand.com/tour_detail.php?tour_type_code=grouptour&id=283

MS 5 มาเลเซีย 3วัน2คืน เก็นติ้ง กัวลา คาสิโนบนยอดเขา ปุตราจาย่า เมืองใหม่ http://www.travelyouthailand.com/tour_detail.php?tour_type_code=grouptour&id=302
 โดย..คุณTravel You   [ 31/10/2553  17:01:44 ]  E-mail : ไม่ระบุ  โทร : ไม่ระบุ
ข้อความใหม่
ชื่อ :   ** จำเป็น **
E-mail :  
โทรศัพท์ :  
กรอกตัวอักษรตามเลขที่เห็นเช่น "ศูนย์" (3) :   ** จำเป็น หากกรอกไม่ถูกต้องระบบจะเด้งกลับมาหน้าเดิม **
รายละเอียด :   ** จำเป็น **
**ในช่องกรอกรายละเอียดท่านสามารถกดปุ่ม Enter ได้เมื่อต้องการขึ้นบันทัดใหม่**


 

Copyright © 2004 Toursabuy.com - Reproduction without permission prohibited. Web Designer and Web Programmer Contact to webmaster